• Trang Khiếu hoảng sợ độ cao trong thử thách đi dây
VTV6 - 10 năm truyền lửa
VTV6 - 10 năm truyền lửa