• Trang Khiếu hoảng sợ độ cao trong thử thách đi dây